موسسین

موسسین

دکتر مهدی برزویی

من، مهدی برزویی، متولد سال ۱۳۵۶ هستم.
سال ۱۳۷۴، در رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل شده...