مدیریت و روانشناسی

برنامه های آموزشی موسسه کسب و کار اقیانوس آبی براساس نیازهای مدیران ارشد، میانی و اجرایی طراحی و تدوین شده است.

عناوین دوره های مدیریت و روانشناسی در جدول ذیل ارائه میگردد:

این موسسه همچنین آمادگی خود را جهت طراحی اختصاصی و برگزاری دوره های موردنظر شرکتها و سازمانها اعلام میدارد.

لذا خواهشمند است، درخواست خود را جهت طراحی دوره مورد نظر به آدرس ایمیل زیر ارسال نموده و یا مستقیما با موسسه تماس حاصل فرمایید.

info@blueoceanbiz.com