مشاوره بازاریابی| اقیانوس آبی

بازاریابی موتور محرکه هر سازمان است که بدون این فرایند بقای سازمان تضمین نخواهد شد. هدف این فرایند در سازمان می‌تواند به وفاداری سازی مشتریان، تولید درآمد، آگاهی برند، رضایت مشتریان و رقابت منجر گردد؛ اما یادمان باشد، این فرایند زمانی می‌تواند اثربخش‌تر عمل نماید که هدف کلی آن تولید ثروت باشد. تولید ثروت دربرگیرنده همه موارد مذکور بوده و همچنین رضایت کارکنان را به‌عنوان اولین مشتریان سازمان در برمی‌گیرد. عدم رضایت مشتریان داخلی منجر به تولید ثروت با مشتریان بیرونی نخواهد گردید.

این فرایند مهم که جزو فرایندهای اصلی سازمان است با شناخت نیاز و خواسته مشتریان و همچنین آنالیز بازار شروع می‌شود سپس استراتژی STP و ایجاد ارزش برای مشتریان در سازمان مورد تحلیل قرار می‌گیرد. بلوک سوم بازاریابی با نام آمیخته بازاریابی نیاز به آنالیز کامل داشته و برای این بلوک داشتن شناسنامه محصول توصیه می‌گردد. در انتهای این فرایند مدیریت روابط با مشتریان و شرکای تجاری است که منجر به مشعوف سازی مشتریان می‌گردد.

برای داشتن یک برنامه کامل بازاریابی نیاز داریم که ممیزی کاملی را مطابق با چک‌لیست بازاریابی انجام دهیم.

چک‌لیست بازاریابی

 1. اجزای مارکتینگ پلن را مجدداً موردبررسی قرار دهید
 2. لیست عوامل تأثیرگذار بر کسب‌وکارتان را بنویسید
 3. نحوه اندازه‌گیری رضایتمندی مشتریان را بررسی نمایید
 4. عوامل تأثیرگذار بر مشعوف سازی مشتریان را استخراج نمایید
 5. اهداف را مجدداً موردبررسی قرار داده و برای رسیدن به آن‌ها اکشن‌های لازم را طراحی نمایید
 6. شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد را مجدداً موردبررسی قرار دهید
 7. آیا برنامه‌های فروش توانسته موفقیت‌آمیز عمل نموده و به اهداف تعیین‌شده نزدیک گردیده است
 8. چه میزان شاخص‌های رقابت بر برنامه‌های ما تأثیر گذاشته‌اند
 9. برند ما در بازار چگونه دیده می‌شود
 10. آیا خدمات به مشتریان به‌طور کامل انجام می‌گردد
 11. داتش کارکنان خود را مجدداً مورد ارزیابی قرار دهید
 12. آیا شناخت کافی از رفتار مصرف‌کننده داریم
 13. به چه میزان تبلیغات بر مشتریان ما اثرگذار بوده است
 14. آیا استراتژی‌های جدید مانند دیجیتال مارکتینگ می‌توانند مؤثر باشند
 15. آیا تحلیل رقبا و ذینفعان به‌درستی انجام می‌گردد

اقیانوس آبی
اقیانوس هوشمند