همایش ها

اقیانوس آبی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی ثبت ملی و بین المللی برند

محورهای کارگاه:
۱- ضرورت برند سازی
۲- اصول برند سازی
۳- فرآیند ثبت ملی برند
۴- مسائل حقوقی مرتبط با ثبت برند

مدرسین:

دکتر علی زندوکیلی 

دکتر مهرداد صحرایی

تاریخ برگزاری: ۹۷/۱۲/۰۲
محل برگزاری: مرکز همایش های مدیریت دولتی