تبلیغات ATL,BTL,TTL چیست؟

تبلیغات ATL,BTL,TTL چیست؟

استراتژی‌های بازاریابی در دو دسته مجزا تعریف می‌گردند: فعالیت‌های بالاتر از خط (ATL) و زیر خط (BTL). اما نباید فراموش کرد که با رویکردی یکپارچه به نام روی خط (TTL) می‌توان تبلیغات را موثرتر انجام داد.

ادامه مطلب