پروژه فرهنگ سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی

پروژه فرهنگ سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی


توضیحات پروژه
  • 0
  • 22/04/2017

شناخت فرهنگ سازمانی یک ضرورت برای تمامی سازمانها می باشد.

اقیانوس آبی، در سال ۱۳۹۵ مدل فرهنگ سازمانی دنیسون را در سازمان بنادر و دریانوردی اجرا و دوازده بعد مهم فرهنگ سازمانی را در قالب امتیاز اندازه گیری نموده است.