Tag - فرصت- SWOT

SWOT شخصی- فرصت ها

ترسیم SWOT فردی می تواند به فرد کمک نماید،  که فرصتها را بدرستی شناسایی کرده و با استفاده از نقاط قوت  فردی از آنها استفاده نماید. این موارد می تواند شامل:  چه تکنولوژی های جدیدی می تواند به شما کمک کند؟ اینترنت چگونه می تواند به شما جهت ارتباط با دیگران کمک نماید؟  با توجه به رشد کسب و کار،  چگونه می توانید از بازار فعلی استفاده کنید؟  آیا شما جزو یک شبکه ارتباطات استراتژیک هستید تا به شما کمک کند یا مشاوره [...]

ادامه مطلب