Tag - SWOT، نقاط قوت،

SWOT شخصی- نقاط قوت

موفقیت هر فرد مرهون شناسایی نقاط قوت خود و بکارگیری آنها در زندگی شخصی و کاری می باشد.  همچنین شناسایی نقاط ضعف باعث می گردد که فرد در موقعیت های متفاوت کمتر دچار مشکل گردیده و بتواند مدیریت بهتری در امور داشته باشد. بدین منظور ترسیم SWOT فردی می تواند به فرد کمک نماید که از نقاط قوت بدرستی برای استفاده از فرصت ها استفاده نماید. در همین راستا،  با شناخت نقاط ضعف می توان، تهدیدها را کمرنگ تر یا [...]

ادامه مطلب