SWOT شخصی- تهدیدها

ترسیم SWOT فردی می تواند به فرد کمک نماید،  که تهدیدها را بدرستی شناسایی کرده و با استفاده از نقاط قوت  فردی آنها را دفع یا کنترل نماید. برخی از این تهدیدها شامل مواردی چون: در حال حاضر چه موانعی بر سر راه شما برای موفقیت وجود دارد؟  آیا با رقابتی سخت از جانب همکاران برای پست سازمانی  یا نقش آفرینی مواجه هستید؟  آیا تقاضا برای کارهایی که انجام می دهید تغییر می کند؟  آیا تغییر فناوری موقعیت شما را تهدید می کند؟  آیا [...]

ادامه مطلب